fredag 4. mai 2007

1. Mosebok kap. 50 - kommentar

Gen-50.
Martin Luther:

Kommentar til 1. Mos. 50.

Etter F. W. Bugges oversettelse, utg. 1864, som var oversatt etter Walchs tyske tekst. Bibelteksten her er Norsk oversettelse fra 1930. Kommentaren er enkelt bearbeidd av NDH.

1 Mos 50, 1 – 26. 1. Og Josef bøyde seg ned over sin fars ansikt og gråt over ham og kysset ham. 2 Og Josef bød legene som han hadde i sin tjeneste, å balsamere hans far; og legene balsamerte Israel. 3 Firti dager gikk med hertil, for så mange dager går med til balsameringen; og egypterne gråt over ham i sytti dager.

1. I dette siste kapitlet breskrives nå begravelsen. Den ærbødighet som Moses viser mot sin far, kommer av håpet og troen på oppstandelsen. For han er viss på at hans far lever. Ellers ville han verken kysse eller balsamere ham. Men det var en meget vakker religiøs skikk at de brukte førti dager til å balsamere ham og gråt over ham i tretti dager. For når man legger disse to tall sammen, blir det sytti dager.
2. Det var sannelig stor prakt. Gud begravde Jakob med større herlighet enn sin sønn Kristus Jesus. Og Moses angir ikke uten grunn så nøye de dagene man balsamerte og gråt over Jakobs likferd.
3. Det er overhodet noe stort at denne fremmede fikk slik ære hos kong Farao og fyrstene i Egypt, at de gråt så lenge over ham og så frivillig og med så stor ærbødighet viste Jakobs legeme den siste ære. Det er slik de gudfryktige pleier å ære hverandre.
4. Dernest kan man også se av denne balsamering, at egypterne må ha hatt mange slags gode krydder, som myrra, balsam og kanel. Det kunne vedlikeholde liket i sytti dager. Man mente at myrra hadde kraft til å hindre et lik fra å gå i forråtnelse og stinke. Da Augustus kom til Egypt, fikk han se likene av Alexander den store og Ptolemeus. De hadde ligget mange år i graven. Men Augustus ble meget forundret over at de kunne bevares så godt, så både huden og lemmene var på dem. Det samme er fortalt om keiser Titus’ lik. Slik var det meget kostbare krydder som de balsamerte likene med, slik at de ikke råtnet på mange år, selv om det er et meget varmt land og varmen snart oppløser et legeme.
5. Vi pleier å oppbevare kjøtt ved frost om vinteren istedenfor myrra. Det skjer særlig i land i nord, som i Danmark og andre steder. Det er vår myrra. Men det er ganske underlig at de kunne bevare et lik fra å gå i forråtnelse og stinke i den varme solen i Egypt. Dermed ville Gud antyde at de som er døde i Kristus er balsamert med sann myrra. Kristus er vår myrra, slik de vise menn også ofret myrra til ham, Mat. 2, 11. For tror vi på ham, da blir vi salvet med myrra så vi ikke forgår, men bli oppholdt til den kommende oppstandelse.

4 Da sørgedagene over ham var til ende, talte Josef til Faraos husfolk og sa: Dersom jeg har funnet nåde for deres øyne, så tal for meg til Farao og si: 5 Min far tok en ed av meg og sa: Jeg dør; i min grav som jeg lot grave for meg i Kana'ans land, der skal du begrave meg. La meg derfor få dra opp og begrave min far og så vende tilbake! 6 Og Farao sa: Dra opp og begrav din far, således som du tilsvor ham.

6. Josef ber om lov til å begrave sin far, ikke bare for å vise ærefrykt og ærbødighet mot kongen, slik Guds bud krever i 1. Pet. 2, 17: Ær kongen. Men det skulle skje også på grunn av de borgerlige embeter han hadde og som var nødvendige for å styre riket. Han kunne ikke forlate det uten faraos tillatelse. Dessuten fryktet han også for at egypterne kanskje kunne tro at han tenkte på å flykte. De kunne også tenke at Josef foraktet dem siden han mente det var bedre å begrave ham i Kana’an enn i det vakre, herlige rike Egypt. De kunne vel også tenke som så: Vi er større enn alle folk i hele verden i adel, makt og gull og gods. Hvorfor søker nå Josef en annen grav for sin far enn her i Egypt? Derfor viser han til den ed som han hadde gitt sin far. Og han lover å komme tilbake igjen. Ja, han vil ikke gå en fot lenger enn han måtte på grunn av denne ed og det kongen tillot ham. Det er som om han ville si: Jeg har ikke noe imot dette landet, og ønsker heller ikke å flykte fra det. Men jeg må holde løftet til min far. Slik ble nå kongen villig til å la ham fare med nåde, og gav ham også et følge med, slik det står videre i teksten:

7 Så drog Josef opp for å begrave sin far; og alle Faraos tjenere, de eldste i hans hus, og alle de eldste i Egyptens land drog opp med ham, 8 og hele Josefs hus og hans brødre og hans fars hus; bare sine små barn og sitt småfe og storfe lot de bli tilbake i landet Gosen. 9 Og både vogner og hestfolk drog opp med ham, så det blev et meget stort tog. 10 Da de kom til Goren-Ha'atad på hin side Jordan, holdt de der en stor og høytidelig sørgefest, og han gjorde likferd etter sin far i syv dager. 11 Og da landets innbyggere, kana'anittene, så likferden i Goren-Ha'atad, sa de: Det er en prektig likferd egypterne holder der. Derfor kalte de stedet Abel Misra'im*; det ligger på hin side Jordan.
<* egypternes sørgemark.> 12 Og hans sønner gjorde med ham således som han hadde pålagt dem; 13 hans sønner førte ham til Kana'ans land og begravde ham i hulen på Makpela-marken, den mark som Abraham hadde kjøpt av hetitten Efron til eiendoms-gravsted, østenfor Mamre. 14 Og da Josef hadde begravet sin far, vendte han tilbake til Egypten, både han og hans brødre og alle de som hadde draget opp med ham for å begrave hans far.

7. Farao tillater ikke bare Josef å dra til Kana’ans land, men hele kongens hus drar med ham, alle de eldste i Egypt, hans brødre og deres barn og tjenstefolk. Bare de minste barna og husdyrene lot de være igjen i Egypt. Det var sannelig en meget vakker likferd. For Josef ville begrave sin far med heder, for å oppfylle sitt løfte, og for at det skulle bli kunngjort for hele Egypt og Kana’an, at Jakob var død. Derfor oppholdt de seg ennå sju dager i Kana’an, i tilllegg til de sytti dager da faren ble balsamert og de gråt over ham. Det skjedde ikke med ond hensikt, men fordi han ville sørge også i denne tida.
8. Ordet Atad ( på norsk står Goren Ha’atad) oppfatter noen som et fellesnavn og oversetter det med tornebusk eller en annen slags torner, som stedet skulle være inngjerdet med. Vi bruker også å lage hegn og gjerde omkring våre åkrer eller haver med forskjellige slags torneplanter. Det var en åpen plass eller en låve, inngjerdet med torner der man pleidde å treske korn. Andre mener derimot at Atad er navnet på en mann.
9. Men her oppstår et spørsmål som jeg synes er meget vanskelig. Og det er hvordan Moses kan si at Josef kom fra Egypt og drog over Jordan. For den rette veien fra Egypt er gjennom ørkenen Etan, og her kan man reise til Hebron på tjuefire dager. Jordan ligger derimot lenger mot øst. Men jeg besvarer dette spørsmålet slik: Jakob ble ført på den samme vei over Jordan som Israels barn senere brukte. For de drog østfra over jordan. Det hebraiske ordet betyr både ved og på den andrev siden av Jordan. Hebron var nærmere Egypt eller i alle fall like nær som Jordan. Men Josef førte ikke sin far over Jordan, ettersom Atad lå ved siden av Jordan.

15 Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de: Bare nu ikke Josef vil hate oss og gjengjelde oss alt det onde vi gjorde mot ham!

10. Her ser du først hvilken forferdelig ulykke synden og en ond samvittighet er. Den er nesten et ulegelig sår. Jakobs sønner hadde hørt hvorledes deres far hadde velsignet dem, og faren hadde forkynt en sørgelig stor straff over Simon og Levi. Men deres synd og misgjerning hadde han forlatt dem. For faren velsignet jo dem også ved at de skulle vokse og bli mange. Men alle de andre stammene var velsignet og gjort rike, og særlig Juda. Dessuten hadde de levd 17 år sammen med faren og Josef i Egypt. Og da hadde de fått mange store velgjerninger av ham og alltid fått hans faderlige nåde og barmhjertighet og hjertelige broderkjærlighet. Han hadde ikke bare talt vennlig til dem, men også latt dem dra tilbake til sin far etter at han hadde gitt dem de største gaver.
11. Slik ser man hos Josef ikke noe annet enn hjertelig barmhjertighet, både i det ytre og i det indre. Hans hjerte var helt fylt av en fars kjærlighet. Hans hender var fulle av store velgjerninger mor brørne. Og likevel er deres hjerte ennå urolig, og de pines og plages slik av sin onde samvittighet på grunn av sin store synd og av dødens brodd. De kunne ikke ha tillit til ham og vente noe godt fra ham, som dog hadde gjort så mye godt mot dem før.
12. Er da ikke synden grusom og forferdelig? Den er lett å gjøre og utføre, særlig utenfor anfektelsen, når menneskene sikkert og fritt synder uten noe frykt. De mener at det er ingen fare. Men når synden blir åpenbart, og den onde samvittighets brodd kommer, da er ingen tilgivelse eller trøst sterk nok til å fordrive den og motså den.
13. Derfor fortjener paven og hans flokk å være forbannet som Djevelen selv, fordi han har fylt verden med utallig mange synder og lære, så man tviler på Kristi barmhjertighet og nåde. For det er hardt nok for et stakkars menneske å lengte etter Guds nåde og syndenes forlatelse. Av natur flyket mennesket fra Gud og hater ham. Når det føler at han er blitt vred på grunn av mange og stygge synder, er det vanskelig å få trøst. Syndenes forlatelse har vanskelig for å feste seg i hjertet, enda den er bekreftet med mange løfter og tegn på Guds nåde. Av dette kan vi slutte hvilken skarp gift synden er i menneskenaturen. Dette ser man ikke så lett når man bare taler om loven, med mindre den begynner å virke og synden blir levende i oss. Da viser det seg hvor fryktelig, forgiftet og et helvetets onde og ulykke dette er, og man tror at endog Guds Sønns død og blod neppe kan dekke og utslette synden.
14. Se dog, hvorledes det var med Peter og de andre disiplene, hvor hardt og vantro og uvillig deres hjerte er når det gjelder å tro Kristi oppstandelse. Slik henger også synden fast ved brødrene til Josef. De har ennå ikke blitt rolige ved Josefs store velgjerninger og vennlige tale til dem. Det har de heller ikke ved at han var full av vennlighet og kjærlighet og gav dem bud med til faren. Og heller ikke ved at de i så mange år hadde levd sammen. For derfor er de nå så fryktsomme etter farens død. de frykter fordi de vet de fortjener Josefs vrede og straff for det onde de hadde gjort mot ham. Hvem tenker og taler vel slik uten selve syndens gift som nå er vekt opp ved loven? De kunne ikke overvinne eller lege den, selv om de nu allerede i nesten sytten år er blitt noe helbredet. Hvor lett og glatt gikk det dog ikke da Simon og Levi og de andre brørne syndet! Men hvor vanskelig de nå har for å bli legt og tilfreds igjen, det vitner Skriften om her. Og av dette kommer det også at mange som ikke hører på nådens ord, blir drevet til fortvilelse så de enten springer i sjøen eller henger seg selv. For de kan ikke tåle syndens kraft som nå har våknet og blir levende i dem. Så lenge synden ligger for døren og sover, som det sies om Kain, akter man ikke på den. Men føyer den ene grusomme synd seg til en annen, og man faller i den ene synd etter den andre. Men når den våkner og blir levende, da må Guds Sønns blod til for å fjerne og ta den bort. Ja, da kreves det et så stort og kostbart legemiddel, nemlig Gud som ble menneske og Guds Sønns eget blod.
15. Da nå ulykken og jammeren ved arvesynden er så stor, som vi er unnfanget og født i, så må man også så mye mer anklage (forbanne) de stygge papistene. For de øker vår skade og gjør den ennå større ved pavens gjerningssynder og lover.
16. Men den som bare kan vokte seg for synden, kan komme det i hu å gjøre det, og de som er falt, må lære å stå opp igjen og tro fast. I slike kamper lærer vi også å forstå hva tro er, det som sofistene (ved spisfindige diskusjoner; overs. anm.) ikke vet. For de mener at troen bare er en tanke etter vår egen frie beslutning. For de kan ikke si noe om loven og synden. Derfor forstår de heller ikke evangeliet og Guds nåde, men mener at det er enkle saker som man lett kan ordne ved gode gjerninger og naturlige krefter. Men hadde de lært og erfart i anfektelser hvor vanskelig det er å reise seg og bli vekket opp fra synden og døden i troen på vår Frelser, Kristus, da ville de nok tale helt annerledes. Men da de ikke vet noe om dette, ligger de og sover og innbiller seg at synden er ikke noe annet enn kjøtets lyst. Men tvil og vantro, fiendskap mot Gud og flukt fra ham, det kan de ikke si noe om. Derfor fortjener de ikke å kalles teologer. For de vet ingen ting om de viktigste hovedstykker i den kristne lære.
17. Derfor skulle vi lære at synden er en skrekkelig ulykke, men ikke når vi gjør den. For da er den til meget stor behag for oss, og vi har stor lyst til den. Men når det blir vekt opp ved loven, da lærer vi at den er selve helvete, langt sterkere enn himmel og jord. Det gjør at man ikke uten stor møye og mye arbeid kan gripe nåden. Et hjerte som er tynget av loven og synden, kan tenke slik med seg selv: Enda jeg har syndet mye, så har likevel Gud sendt sin Sønn til verden, ikke for å dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved ham, Joh. 3, 17. Er ikke denne trøst nær, da er det ikke noen hjelp eller noe råd mot synden og dens brodd, om du så tok tusen munkekutter (drakter) på deg og gjorde pilegrimsreiser til verdens ende.
18. Slik hadde også jeg det før i tiden, da jeg ennå var munk. Jeg hadde det håp at jeg skulle kunne få ro i min samvittighet med faste, bønn og mye våking, og det pinte og plaget jeg mitt legeme med. Men jo surere jeg lot det bli, desto mindre ro og fred følte jeg. For det rette lys var borte fra meg. Jeg var uten tro og bad til de døde helgener og jomfru Maria. Jeg ofret messeoffer til dem helt til vi nå igjen ved Guds store nåde er kommet ut av dette mørke og kjenner Kristus. Det skjendige uhyre paven og hans sofister har helt begravd ham. Jeg vet nå (Gud skje lov!) at han ikke bare en gang i tiden for 1500 år siden er død, men at hans død vedvarer fra verdens begynnelse til dens ende, og at han hjelper alle hellige til alle tider i verden, både Adam og Eva og de andre. Kristus er ennå så ny for meg, som om han i denne stund hadde utgydt sitt blod. Jeg visste ikke noe om dette i pavedømmet. For da mente jeg at Kristi død bare galdt arvesynden eller de synder jeg hadde gjort for lenge siden i barndommen. Men nå galdt den ikke for meg.
19. Men la oss nå lære og holde fast ved at vi ikke får fred eller ro for synden uten ved troen alene, som ser på slangen som Gud har opphøyet: ”Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet. for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv,” Joh. 3, 14-15.16. Troen gjør det. Den gjør at samvittigheten blir stille og får fred, helt til verdens ende. Ikke slik at man ikke lenger skal tale om synden. For Gud vil at vi skal komme i hu de undelige velgjerninger og takke ham for at han har ført oss ut av djevelens fengsel og forløst oss. Men slik at vi nå kan få syndenes forlatelse og et evig liv ved Kristus.
20. Nå følger brødrenes tale for å gjøre Josef mildere. Og noen sier at det var Efraim som de sendte til ham og som talte for dem.

16 Så sendte de bud til Josef og lot si: Din far gav oss før sin død dette pålegg: 17 Så skal dere si til Josef: Tilgi, kjære, dine brødres misgjerning og deres synd, at de har gjort ille mot deg! Så tilgi nu oss, som også tjener din fars Gud, vår misgjerning! Og Josef gråt da de talte således til ham. 18 Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham og sa: Se, vi vil være dine tjenere.

21. De bruker her en spesiell talemåte. De gjentar ikke bare farens befaling, som de ville tvinge ham med liksom med en lov til å tilgi deres synder. Men de ville også smykke seg med dette navnet: tjenere til din fars Gud. Det er som om de ville si: Vi er også Guds tjenere, vi tjener den samme Gud som også du og din far har tjent. Derfor tilgi oss synden for vår felles Guds skyld som vi alle frykter, ærer og har for øye. De tvilte ikke på at Gud hadde forlatt dem alle deres synder. Men de er usikre på hvorledes broren var og hvilket hjertelag han har mot dem. I sytten år hadde han nok vist dem mange velgjerninger og slik bevist at han var forsonet med dem og godvillig hadde forlatt dem alt. Men de følte det motsatte at han ennå ikke hadde tilgitt dem. De kunne ennå ikke slå seg til ro med så mange bevis på hans gode vilje og broderkjærlighet. Dette er nå, som jeg har sagt, syndens art og natur som piner samvittigheten svært også for mennesker. Men han anklager og forskrekker den ennå mer for Gud.

19 Da sa Josef til dem: Vær ikke redde; er vel jeg i Guds sted? 20 Dere tenkte ondt mot meg; men Gud tenkte det til det gode for å gjøre det han nu har gjort, og holde meget folk i live. 21 Så vær da ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn. Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. 22 Josef blev boende i Egypten, både han og hans fars hus; og Josef blev hundre og ti år gammel. 23 Og Josef fikk se Efra'ims barn i tredje ledd; også barna til Makir, Manasses sønn, blev født på Josefs knær*.
<* d. e. født mens han ennu levde, så han kunne ta dem på sine knær.>

22. Josef svarer brødrene sine meget vennlig og fredelig: Jeg, sier han, tar Gud med, han som dere sier at dere tjener, og som jeg også gjerne hører og tror. Det samme skulle dere også tenke om meg. For jeg har også hørt det av vår far. Derfor erkjenner og mottar jeg dette budskapet deres vennlig og ydmykt. Jeg opphøyer meg ikke over Gud og vil ikke at dere skal vente noe ondt av meg eller mistenke meg for å gjøre noe imot Gud. Holder dere meg for en Guds tjener, så tror jeg ikke at jeg skal ønske å gjøre noe mot ham. Har Gud forlatt deres synden, og dere har en god samvittighet og dere er visse på dette Guds løfte og tilgivelse, hvorledes kan dere da tvile på meg? For jeg er jo ikke over Gud. Bli også dere med meg under Gud og la oss håpe at han er nådig mot oss og at vi er forlikte med ham.
23. Disse ordene er fulle av hjertelig ømhet og kjærlighet fra Josef til brødrene. Hans vennlighet og barmhjertighet overvelder ham, han kan ikke holde seg. Han må gråte. Og da han nå hører at hans brødre fremdeles tviler på om han har tilgitt dem, etter at de har fått tilgivelse hos Gud og fra faren Jakob, sier han til dem: Har Gud forlatt dere deres synd, hvorfor skulle da ikke også jeg forlate dere alt det onde som dere har gjort mot meg? Han tilføyer et alvorlig ord og sier: Det er vel sant at dere tenkte ondt mot meg. Men Gud er underfull i sitt råd. Han har vendt deres onde tanker til nytte og gavn for oss alle.
24. Derfor vil ikke Josef at de skal nekte eller glemme synden, og heller ikke at de slik som de hadde traktet etter, skulle drepe han. Men han sier: Se, hvilken underfull gjerning Gud gjør her, at han vendte det til en stor velsignelse. For jeg fikk hjelpe mange folkeslag, som hadde dødd av hunger og aldri lært Gud å kjenne. Og de hadde heller ikke hørt hans ord, hvis dere ikke hadde solgt meg til Egypt. Slik har Gud gjort noe godt av det onde. Derfor vil jeg gjerne tilgi dere, for jeg ser at Gud ved deres onde råd har gjort meg og mange andre mye godt. Dette er det som Paulus skriver om i Rom. 8, 28: For vi vet at alle ting tjener dem til det gode, som elsker Gud, så mange som etter hans råd er kalt. Augustin sier også et sted: Gud er så god at han ikke lar noe ondt skje, med mindre han kan gjøre noe godt ut av det.
25. Men av dette følger ikke at vi skal gjøre det onde, slik ugudelige mennesker vil og som Paulus har gjendrevet i Rom. 3, 7f: Men hvis Guds sannferdighet ved min løgn viser seg større til hans ære, hvorfor blir jeg da likevel dømt som synder? Skal vi da ikke like gjerne gjøre det onde for at det gode kan komme av det – slik vi spottes for og som noen sier at vi lærer? Rettferdig er den dom som rammer slike. Vistnok er loven kommet til for at synden skulle bli større. Det betyr: Loven viser hvor stor synden er, og dermed blir den ikke tatt bort, men blir større og mektigere. Men denne sannhet gjør, at også nåden blir mektigere. Derfor skal ikke den store synden drive noen til fortvilelse. Men man skal så meget mer prise og forherlige nådens storhet, som oppsluker syndene hvor store de enn er.
26. Men dette er en ugudelig og dårlig slutning: Så sant Guds nåde og barmhjertighet forherliges ved vår synd, så kan vi synde fritt. For Gud vil ikke ha og tillate dette. Han gir deg heller ikke en slik regel, slik at du kunne synde fritt. Han sier ikke at han vil gjøre noe godt for syndens skyld. Det er en ting å gjøre godt for syndens skyld, og noe annet å hjelpe en i hans synd for å befri ham fra den.
27. For Gud er en stor fiende av synden og hater den sterkt, og likevel gir han oss dette løftet: Den som har falt, skal ikke fortvile. Han ber oss ikke å synde, men forbyr det og vil at vi ikke skal synde. Men når vi har syndet, anklager og forskrekker loven vår samvittighet for at synden ved budet skal bli over måte syndig, Rom. 7, 13. Det ser vi her på Josefs brør. Og da vil Gud ikke at døden skal herske som han sier ved profeten Esekiel 18, 23: ”Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren Herren. – Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?” For mens han hater synden, vil han likevel ikke at den som er falt, skal bli i synden når den er blitt levende. Og ved loven sårer og piner den da samvittigheten. Men da gir han løfte og hjelp for å hindre at et slikt såret hjerte skal fortvile. En fariseer eller en egenrettferdig blir ikke salig ved sin tillit til sin egen fromhet. David eller røveren på korset skal ikke fortvile på grunn av synden, som om han må gå fortapt på grunn av den.
28. Men han skal holde seg på den rette middelvei og vokte seg for synden. For enda Gud har gitt løfte om nåde og tilgivelse, som Augustin sier, har han ikke gitt løfte om at du sikkert skal reise deg fra ditt fall, slik som Saul og Judas heller ikke reiste seg. Det står ikke i vår makt å gripe nåden. Og du vet ikke om du også kan ta imot det løfte som tilbys deg. Derfor skal vi frykte Gud som hater både hovmot og fortvilelse. Liksom jeg ikke, sier han, har behag i syndere, slik har jeg heller ikke behag i synderes død. Men når du ved djevelens ondskap har latt deg drive til å synde, og loven nå fordømmer deg, da skyter djevelen sine gloende piler mot deg og ønsker å styrte deg i helvete. Da vil jeg ikke at du skal dø eller fortvile, men fly til Frelseren, Kristus, som ikke har lyst til at synderen dør. Esek. 18, 32. Og han har heller ikke behag i synderen.
29. På denne måten gjør Gud det onde til noe godt. Han vil ikke at det onde skal skje, men hans godhet er så stor at han ikke kan annet enn å forlate oss synden når synderen sukker og ber om nåde, selv om vi er onde. Når det skjer, skal han få forlatelse.
30. Denne store trøst skal flittig prentes inn i de gudfryktiges hjerter, for på den måte å vekke og styrke troen. Men vi må se til at vi ikke misbruker den, slik som Sirak formaner i kap. 5, 5-7: ”Vær ikke for trygg på tilgivelsen så du dynger synd på synd. Si ikke: ’Hans miskunn er stor, mine mange synder vil han tilgi.’ For hos ham er både miskunn og vrede, og hans harme hviler over syndere. Nøl ikke med å vende om til Herren, utsett det ikke fra dag til dag: for brått vil Herrens vrede bryte løs, på hevnens dag skal du forgå.” Vi pleier å kalle dette: å synde på nåde. Og i v. 4 sier Sirak: ”Si ikke: ’Jeg har syndet, men hva rammet meg?’ For Herren er langmodig.” Men han vil likevel ikke la deg bli ustraffet.
31. Derfor, jo større Guds nåde og barmhjertighet er, desto mindre skal man misbruke den. Men den som faller, skal ta sin tilflukt til Guds nåde. Da skal man nok se hvor vanskelig det er å bli oppreist og trøstet. Men har man grepet trøsten, da er synden allerede helbredet. Men dersom du i tillit til Guds godhet og nåde, med vitende og vilje drister deg til å overtre hans bud, da er det store fare for at synden helt kan overvelde deg, før du får forlatelse i hans Sønn. Det skjedde med Judas, Saul, Akitofel, Absalon. De lengtet ikke lenger etter den fordi de før hadde vært så harde og syndet på Guds godhet og barmhjertighet.
32. Når derfor Sirak sier: Vær ikke for trygg på tilgivelsen osv, da taler det om den framtidige synd. Derfor kan ikke noen fra dette ordet bevise sofistenes villfarelse når de lærer at man ikke skal tro på syndenes forlatelse og at den er usikker. Meningen med Siraks ord er: Du skal ikke fortsette å synde. Man skal ikke på den måten forlate seg på Guds nåde og barmhjertighet, at man vil misbruke den. For slik er de som sier: La oss gjøre det onde for at det gode kan komme av det.
33. Når Gud har forbudt synden, vil han at du skal fly fra den og vokte deg for den. Men har det først skjedd og den biter og driver deg til fortvilelse, da skal du skynde deg til nådens ord. Adam i Paradis flyktet og skjulte seg for Gud, ved at han erkjente at han var naken og ikke kunne bestå for Guds ord. Det var synden i sin rette kraft med en forferdelig anklage og fordømmelsesdom. Og Adam var den gang i virkeligheten død etter den dom som Gud hadde felt i 1. Mos. 2, 17: den dag du eter av det, skal du dø. Men Adam ble levende igjen da han hørte løftet om kvinnens sæd i 1. Mos. 3, 15: ’Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.’ Det betyr at Adam og Eva ikke skulle dø, men leve. De skulle få en ætt som skal frelse dem. Ved dette ble de begge levende igjen og salige.
34. Derfor må man flittig holde fast ved det at Gud ikke har behag i synden og heller ikke gjør noe for syndens skyld. For han hater og straffer den, som skrevet står: Jeg vil betale enhver etter hans gjerninger. Men der synden er mektig ved loven, tilbyr han nåde og salighet. Først har jeg forbudt deg å være hovmodig, sier han. Men du har ikke vært lydig mot meg. Nå forbyr jeg deg å fortvile. Du må vokte deg for begge disse syndene og ikke si: Synden er forlatt og betalt, og jeg vil leve trygt og uten frykt. I en slik sikkerhet skal du ikke være. For det kan vel hende at du blir overfalt av fortvilelse før du får grepet barmhjertigheten. Du kjenner ikke din dødsstund, eller om du kanskje blir overrumplet av ham og ikke får tid og rom til å omvende deg.
35. For synden eller døden er ikke noe som man etter eget behag kan legge av eller kaste fra seg, som man kaster av seg en kledning. Men den trenger gjennom kjøtet og åndens marg, slik vi ser at de som er fortvilet tæres bort av sine tunge anfektelser og hjertets store bekymring. David følte sterkt denne syndens makt og herredømme da han hørte Natans harde ord i 2. Sam.12, 7: Du er mannen. Da ropte han med høy røst, v. 13: Jeg har syndet mot Herren. Da står intet annet for hans øyne og hjerte enn døden og den evige fordømmelse. Ja, han hadde måtte dø i samme øyeblikk hvis ikke profeten straks hadde sagt til ham: Herren har tatt bort din synd, du skal ikke dø. Så sterk er fortvilelsen og synden at den fortærer både legeme og sjel.
36. Derfor vokt deg vel for å synde på Guds nåde. Man skal forlate seg på den alene og holde fast ved den når fortvilelsen bryter løs. Her skulle da prestene og kirkens tjenere være flittige og hjelpe til. Og her skulle man prise og opphøye Guds nåde og barmhjertighet, som er langt mektigere enn noen synd. Natan vakte opp David fra de døde ved sin trøst: Herren har tatt bort din synd. Hva gjør du? Vil du dø i syndene dine? Men han kunne ikke seire over dem på lenge. For ennå kjempet han lenge med syndens brodd og bit, enda synden var forlatt og tilgitt. For se, hvor ynkelig og elendig han klager over dette i salmene. Der kan du se hvilken skade synden gjør. Den er en utålelig byrde og en rett djevelsk gift.
37. Derfor drist deg ikke til å gjøre det onde, for at det gode skal komme av det. Gud bruker nok denne synd som Josefs brør gjorde til å hjelpe mange folk. Og her og der i Skriften står mange andre eksemepler på Guds nåde og barmhjertighet. Likevel er det fare for at de som er trygge kan overlistes av døden og fare til helvete, før de kan ta sin tilflukt til Guds barmhjertighet.
38. For det vitner også denne fortelling om og viser hvor vanskelig det er å gjøre bot etter en synd man har gjort. Det er også vanskelig for de som bekjenner sin synd å tro på denne hjelp at Gud er nådig uten betaling for sin Sønn Jesu Kristi skyld. Og særlig koster det dem stor møye og arbeid å komme ut av fortvilelsen, de som er oppdratt i pavens lov og fengsel og er bundet i menneskenes garn. Her vil man alltid komme fram med sin egen fortjeneste og be om at Gud skal se på deres anger og gode gjerninger. Denne villfarelse forsvarer ennå i dag sofistene i Løwen frekt og ganske ukristelig.
39. Men vi har fordømt og forkastet den. For boten inneholder samvittighetens skrekk og troen. Det er: at Kristus for intet og av nåde hjelper den arme synderen som nå står på nippet til å fortvile. Den som likevel reiser seg ved troen og roper: Gud! Forbarm deg over meg for Kristi skyld, som jeg tror på, og som har lidd døden for meg, er berget. Og hvis du slik holder ut i troen, skal du sannelig bli frelst.
40. Men du vil også få føle en forferdelig kamp av loven, naturen, vanen og gammel skikk og endelig hele verden, som strir mot denne tro og tillit til frelsen. Derfor kan vi ikke selv skaffe oss den. Det er ikke en selvlaget tro (selvforhvervet), men en Guds gave og kommer ikke fra oss selv, som Paulus sier.
41. Derfor viser Josef seg meget vennlig mot brørne her og taler til deres hjerte, trøster dem med vennlige ord. Det gjør han bare for å ta bort tvilen fra deres hjerte, for de ventet ikke å få nåde hos ham. Han vil gi dem mot så de kan bli trøstet og være helt visse på at han hadde glemt all deres synd og ondskap.
42. Videre tilføyer Moses at Josef så barn av sine sønner til tredje ledd, og at han levde hundre og ti år. I denne tida ble folket stort og tallrikt.

24 Og Josef sa til sine brødre: Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere opp fra dette land til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob. 25 Og Josef tok en ed av Israels sønner og sa: Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben opp herfra. 26 Og Josef døde, hundre og ti år gammel; og de balsamerte ham og la ham i kiste i Egypten.

43. Josef viser her sin tro, ved at han ber om å få være blant dem som skulle vekkes opp med Kristus. Og jeg tror at han ble levende sammen med de andre hellige som omtales i Mat. 27, 52-53. Han vil hvile i Kana’ans land, selv om det betyr lite hvor man blir begravd. For han kunne også ha blitt gravlagt i Egypt. Og det hadde ikke vært vanskeligere for Kristus å vekke fedrene opp av graven enten det var i Egypt eller andre steder. Men for å vise sin tro på Kristus, ber han dem føre hans ben til Kana’ans land. Han visste også at Israels folk skulle bli mange i det landet fedrene hadde fått.
44. Derfor ber han om at hans gravsted skulle være slik at etterkommerne så det. Fedrene og forfedrenes barn og barnebarn skulle få en påminnelse om at de også skulle bli faste i den samme tro og løfte som han og fedrene hadde hatt.
45. Dette er nå den kjære Genesis (1. Mosebok). Må vår kjære Herre Gud gi at andre må gjøre det bedre enn jeg! Jeg kan ikke mer. Jeg er trett. Be til Gud for meg, at han vil gi meg en god og salig avskjedstime!

(Overs. merkn.: Dette skrev Luther mot slutten av sitt liv. Han avsluttet forelesningene om 1. Mosebok i 1545, og døde året etter.)
_____________________

Ingen kommentarer: